fbpx

Ānāpānasati Bhāvanā (Mandarin)习 念 呼 吸 初 级 营

修习念呼吸初级营 Ānāpānasati Bhāvanā

日期:21 27.3.2020

导师 : Guttacitta Bhikkhu 护心比丘

报到:  08:00 am , 21.03.2020

结束 : 10:00 am, 27.03.2020

地点 太平护法苑禅修中心

申请表格

截止日期21.2.2020

询问处: rc@sasanarakkha.org; Tel:  011-16011198

课程:依据经典理论与实践道次第修习念呼吸法的效益 。盘坐前先作一些舒活筋骨运动附带中国道教炁体养身法之金刚长寿功

 

Scroll to Top
Scroll to Top